Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Sukhsita tamarta d’ Mitrapolita goo Hndya
2019-05-29 12:17:38

Tahlopa d’ kadishuta d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha goo Hndya sukhberena le shopa d’ sakhseta d’ bet-kora d’ umra d’ Mar Khormizda goo areshqeta Angamali ughdana d’ KeralaBi dana d’ bneta op khudata d’ umra bkhire gushkena la mudiya bet-kora.Mn bar spay sakhseta shopa d’ tamarta mudita ila mdre bet-kora d’ apeskopa d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha Mar Avraam,kat munyekhel bi shita d’ 1597.Shopa d’ tamanrta mchakhela goo umra kat bnya iva mn giba d’ Mar Avraam bi shita d’ 1585 avn ile d’ umra d’ Katolikaya d’ Siro-Malabaraye.Gyanu Mar Avraam gyarak ka gyanu macgekhva shopa d’ pyasha goo Angamalia,mn bar det iman bar davn sakhsuyeva konkistatora d’ katolikaye ,portugalaye.takhlopa d’ kadishuta d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha muryezena raza ka mchikha bet-kora mn kyule marishema mitropolita d’ Umra d’ Atourya d’ Madenkha goo Hndya.Kadisha Mar Avraam Ruvel natirraza d’ Kadishaya Sinoda d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha mughbere.;Ana sluta ivn saluvn kat akhunvata d’ diyan mn umra d’ katolikaya d’ Siro-Malabaraye gashkilunle bukara d’ kadisha Mar Avraam goo Umra d’ Madenkha d’ Trissur,Khabrana d’ Edgar Bitbunov ina.

Mn qyule roba karyane